logorood klein

Algemene Voorwaarden

BELANGRIJK: 

Deelneming aan de activiteiten van Dazzling Dance Studios, daaronder begrepen alle overige activiteiten daarmee verband houdend, geschiedt uitdrukkelijk onder de navolgende voorwaarden. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de ondergetekende tevens daarvan kennis genomen te hebben en deze voorwaarden te accepteren. De algemene voorwaarden liggen tevens ter inzage bij de receptie van Dazzling Dance Studios en zijn ook na te lezen op de website www.dazzling.nl
1. Aansprakelijkheid
Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de deelnemer vooraf een huisarts te raadplegen. Iedere aansprakelijkheid van Dazzling Dance Studios voor schade, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld. Iedere aansprakelijkheid van Dazzling Dance Studios voor schade aan zaken van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld. Voormelde uitsluiting geldt eveneens voor het personeel van Dazzling Dance Studios.
2. Inschrijving
Bij inschrijving betaalt u € 10,- inschrijfgeld en de (resterende) lessen van de betreffende maand. Uw inschrijving blijft geldig tot 6 maanden na het beëindigen van uw abonnement of 10-rittenkaart. In die periode kunt u zonder bijkomstige kosten opnieuw een abonnement of 10-rittenkaart aanschaffen. Vanaf 6 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. De jaarlijkse administratiekosten voor jaarabonnementen bedragen € 10,-. Deze wordt 1 keer per jaar (januari) eenmalig van uw rekening afgeschreven. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan de Incassant (Dansstudio Dazzling Zwaag of Stichting DancingFeet Wieringerwerf/Medemblik) om maandelijks het verschuldigde lesgeld bedrag per automatische incasso opdracht te versturen naar uw bank en/of eventuele vooraf bekendgemaakte eenmalige verschuldigde bedragen (b.v. jaarlijkse administratiekosten, deelname kosten show, kleding show, DVD) van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend en/of zoals de hierbovengenoemde eenmalige bedragen, van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Incassant (ID NL66ZZZ370856310000). Voor de deelnemer die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is, alvorens hij/zij aan de lessen kan deelnemen, de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er, door middel van ondertekening van het inschrijfformulier vereist.
3. Abonnement
Het automatische incasso – lidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van één jaar (vestiging Zwaag) en een minimale looptijd van een halfjaar (vestigingen Wieringerwerf/Medemblik). Het basis Kids Dance abonnement in alle vestigingen heeft een minimale looptijd van 6 maanden. Na de geldende periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het abonnement maandelijks opzegbaar. De 10-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden en is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm of 10-rittenkaart hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de periode te vervallen. Abonnementen óf een 10-rittenkaart kunnen dus niet opgeschort worden.
4. Betaling
Voldoening van het aan Dazzling Dance Studios verschuldigde lesgeld/bedrag geschiedt via vooruitbetaling volgens de op dat moment geldende
tarieven. Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 7,50 in rekening te brengen en de toegang
in de les(sen) te ontzeggen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Per jaar/seizoen worden er 12 maanden geïncasseerd. In de zomervakantie is Dazzling Dance Studios (vestiging Zwaag) uitsluitend geopend met een aangepast lesrooster, ongeacht of hier wel of geen gebruik van gemaakt wordt. (hou voor dit aangepaste lesrooster onze website, facebook en instagram in de gaten) Lesgelden voor de Academy Class kunnen in 12 termijnen worden geïncasseerd
(sep t/m aug), ook kan het totale bedrag eenmalig worden geïncasseerd of contant worden betaald.
5. Tarieven
Jaarlijks kunnen de tarieven aangepast worden. Over het algemeen zal dit aan het begin van een seizoen gebeuren.
6. Opzegging
Opzegging van uw incasso–lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren (per email of per post). Mondelinge opzeggingen (bij de docente in de les of per telefoon) worden niet gehonoreerd. De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool. Opzeggingen dienen uiterlijk op de 25e dag van de lopende betalingsperiode bij ons bekend te zijn. Tussentijdse opzegging bij de Academy Class lessen is niet mogelijk, bij inschrijving leg je je vast voor betaling van het totale lesgeld/hele seizoen, ook als je betaald in 12 termijnen. Er wordt derhalve geen geld gerestitueerd, om wat voor reden dan ook en blijft u bij maandelijkse betaling plichtig, ook bij eventuele blessure(s)! Bij een langdurige blessure en/of ‘niet meer mogen dansen’ op doktersadvies, dient er een schriftelijke doktersverklaring overlegd te worden. Bij opzegging/niet meer doorgaan in het volgende seizoen bij de AC, dient dit uiterlijk eind juni kenbaar te worden gemaakt bij Dazzling Dance Studios d.m.v. het sturen van een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
7. Restitutie
In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 12, of verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld/cursusgeld plaats. Uitsluitend voor het geval dat verhindering valt toe te rekenen aan Dazzling Dance Studios vindt restitutie plaats.
8. Verhindering
Indien een leerling verhinderd is, moet Dazzling Dance Studios hiervan op de hoogte worden gesteld. Lessen kunnen door afwezigheid, na overleg met Dazzling Dance Studios in dezelfde week c.q. binnen uiterlijk 14 dagen worden ingehaald. Kan/wil een leerling binnen deze 14 dagen, om wat voor reden ook, geen les inhalen, is de les voor eigen rekening! Bij geen afmelding vervalt het recht op een inhaalles.
9. Feestdagen/vakanties
Lessen worden het hele jaar door gegeven, behalve op nationale feestdagen. Gedurende de basisschool vakanties zijn de vestigingen Wieringerwerf en Medemblik gesloten. Uitsluitend vestiging Zwaag is tijdens alle vakanties geopend met een aangepast lesrooster.
De door sluiting gemiste lessen van leerlingen uit de vestiging Zwaag, kunnen twee weken voor en/of twee weken na de sluiting worden ingehaald.
Leerlingen uit de vestigingen Wieringerwerf/Medemblik, welke een abonnement hebben afgesloten van 2x of meerdere keren p.w. dansen, kunnen hun lessen tijdens de basisschoolvakanties volgen in vestiging Zwaag.
10. Eindvoorstelling
Elk jaar wordt er door Dazzling Dance Studios, samen met de leerlingen en docenten, een eindvoorstelling gemaakt welke in een theater wordt opgevoerd. Gezien de kosten die hiermee gepaard kunnen gaan vragen wij aan de leerlingen, die aan deze voorstelling deelnemen, verplichte deelnamekosten en een bijdrage, zover van toepassing, voor kleding/accessoire(s) per dans. Meedoen aan deze eindvoorstelling is overigens niet verplicht!
11. Communicatie:
Communicatie richting deelnemers en ouders zal zoveel mogelijk per app of email plaatsvinden. Deelnemers / ouders zijn verplicht om adres-, email- en telefoon/mobiel wijzigingen door te geven aan de administratie van Dazzling Dance Studios om zo geen belangrijke informatie/nieuws te hoeven missen.
12. Uitsluiting
Deelnemers / bezoekers dienen zich gedurende hun aanwezigheid binnen Dazzling Dance Studios te houden aan de aanwijzingen van de docenten / medewerkers en zich te onthouden van misdragingen. In geval van niet-nakoming door de deelnemer van deze voorwaarden / huis- c.q. gedragsregels is Dazzling Dance Studios gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke ingang, alsmede de aanwezigheid in het pand te ontzeggen.
13. Persoonlijke gegevens en privacy
De gegevens die Dazzling Dance Studios verzameld tijdens de inschrijving voor de lessen worden opgeslagen in ons ledenadministratie systeem en worden vertrouwelijk behandeld. Dazzling Dance Studios kan de gegevens gebruiken om ouders/leerlingen te informeren over lessen of administratieve zaken. Persoonsgegevens worden door Dazzling Dance Studios nooit aan derden verstrekt, tenzij Dazzling Dance Studios daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in deze gegevens van ouders c.q. leerlingen dienen schriftelijk (per mail) te worden doorgegeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie ook het Privacy Statement op onze website www.dazzling.nl
14. Algemene Voorwaarden
Dazzling Dance Studios behoudt het recht om de algemene voorwaarden, lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven tussentijds te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. De laatst geldende voorwaarden zijn altijd van toepassing en kunt u nalezen op de website van Dazzling Dance Studios.

Augustus 2018

 


 © Dazzling Dance Studios

Sluit Venster